4.2
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
లవ్ మి డాక్టర్! సగటు 4.2 / 5 బయటకు 55
రాంక్
22 వ, దీనికి 344 కే వీక్షణలు ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది