4.4
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
బ్లడ్ లింక్ సగటు 4.4 / 5 బయటకు 37
రాంక్
97 వ, దీనికి 124.3 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది